มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่อาชีพ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

then
หมุ่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12
บ้านป่าซางนาเงิน ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
16
บ้านป่ายางมูเซอ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
19
บ้านป่าซางแสนสุดแดน ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
19
บ้านปางหนุนพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
16
บ้านป่ายางอาข่า ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย