มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่อาชีพ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

then
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
8
1
9
1
อนุบาล 3
3
6
9
1
รวม อนุบาล
11
7
18
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
4
9
13
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
2
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
7
13
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
6
5
11
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
10
8
18
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
9
7
16
1
รวมประถม
41
38
79
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
4
5
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
5
9
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
9
15
24
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
60
121
11