มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่อาชีพ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

then

Ban Pa Sang Na Ngoen School

 

     สืบเนื่องมาจากการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมและทรงงานในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2540 และได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนา สุขภาพอนามัย โภชนาการและการศึกษา สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือใน วันที่ 12 มีนาคม 2540 และที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เขตโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อดำเนินการและต่อมาคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชาชนฯ พ.ศ. 2541 – 2545 เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งแผนดังกล่าวนั้นมีหลักการสำคัญที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในองถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษานั้น เน้นให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน และให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา

 

     ดังนั้นเพื่อเป็นการทดลองรูปแบบตามหลักการดังกล่าวจึงเห็นควรให้มีการดำเนินการนำร่องการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เอื้อต่อการพัฒนาร่วมกัน โดยขอใช้ชื่ออันเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมใจในการพัฒนางานร่วมกันว่า “โครงการสนองกระแสพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การเรียนบ้านป่าซางนาเงิน” หลักในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรพื้นที่สูงดอยตุงเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการศึกษาแบบผสมผสานจึงได้ประกาศเปิดเป็นห้องเรียนสาขา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง สาขาห้องเรียนบ้านป่าซางนาเงิน” สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ฟ้าหลวง ตามประกาศของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2540 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยนายพิมพ์ บุญล้อม ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ดร.ฤกษ์ ศยามานนท์ รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุง นายคำรณ บุญเชิด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มามอบครุภัณฑ์ เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนและโรงเรียน ได้ดูสถานที่ในการจัดสร้างอาคารเรียนสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน

 

     วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2543 คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการสนองนโยบายการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา และเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังที่ห่างไกลและกันดาร ได้มีมติอนุมัติให้โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงสาขาศูนย์การเรียนบ้านป่าซางนาเงิน ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน” สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ฟ้าหลวง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการเรียนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีหมู่บ้านในเขตบริการคือ หมู่บ้านป่าซางนาเงิน หมู่บ้านป่าซางแสนสุดแดน หมู่บ้านป่ายางอาข่า หมู่บ้านป่ายางมูเซอ และหมู่บ้านปางหนุนพัฒนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

dean

ว่าที่ร้อยตรี อำพล บุญศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน

School Director

-------------------------------- 

สพป.ชร.3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

------------------------------

Ban Pa Sang Na Ngoen School

Mae Fah Luang District

Chiang Rai 

 

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 384 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์